Classificatie van Steiner

De classificatie van Steiner heeft betrekking op alle bruine- en veelkleurige vogels en is niet beperkt tot de groene vogels. De classificatie is gebaseerd op de veranderingen in de kleur producerende elementen, die worden veroorzaakt door mutaties Bij de Bourke's parkiet zijn de kleurvormende elementen: bruin eumelanine, rood en geel pigment, in enkele beperkte gebieden.veren van het structurele type. Tot dusver zagen bij de Bourke voorbeelden van totaal albinisme, dilutisme, flavisme en erytrisme en verandering van de blauwstructure.

Melanine (eumelanine en phaeomelanine)

I. Hypo melanisme - beneden-normale formatie van melanine.

II. Hyper melanisme - vorming van melanine is boven-normal

Gaat het om veelkleurige vogels die ook lipochroom pigmentn bezitten (lipo- chromatisme) dan zijn als nieuwe kleurafwijkingen mogelijk:

Lipochroom (alle carotenoide en psittacine pigmenten)

III. Hypo lipo chromatisme - beneden-normale vorming van lipochroom pigment.

IV. Hyper-lipochroom - boven normale vorming van lipochroom

Mutatieve verandering van de structuur kleuren

V. Verandering van de structurele kleuren door

Opm. De term lipochroom kunnen we ook de termen: carotenoide of psittacine gebruiken. Bij parkietensoorten gaat het om rood en geel psittacine.

Het is even wennen aan de termen, maar indeling van kleurvariëteiten is vrij eenvoudig.


Mijn waardering:

01. Het classificatiesysteemsysteem heeft een heldere structuur, waarbij elke categorie goed is omschreven en overlap van categoriën is vermeden.

02. Het toepassingsgebied is ruim, het omvat alle vogelsoorten Het classificatie systeem is bruikbaar zowel voor de indeling van kleurvariëteiten van veelkleurige vogels, zoals de parkietensoorten, en voor bruine vogels.

03. Het classificatie systeem richt zich op de functionele veranderingen van de genen, die kleur bepalend zijn. De hoofdindeling is drievoudig: melanine (M), lipochrome pigmenten (L) en de veerstructuur (S).

04. Het classificatie systeem is bruikbaar voor indeling van kleurvariëteiten maar ook voor mutatiefactoren.

05. De naamgeving is gebaseerd op de analyse van verandering die er in de funktie van de erfelijke factoren plaats vond door mutatie. Dit betreft problemen en veranderingen in de pigment productie, het transport, de distributie en afzetting van pigmenten in het verenpak en de verandering van de veerstructuur.

06. Steiner onderscheidt een hypofunctie waarbij afname van pigment productieplaats vindt en een hyperfunctie, waarbij toename van pigment productie plaats vindt. Dit maakt een zeer zinvolle onderscheiding in subcategorien mogelijk.

07. Hij maakt duidelijk onderscheid tussen kleurvariëteit en mutatiefactor resp. phaenotype en genotype. Steiner gebruikt hiervoor de termen : "Farbenvarietäten" of "Spielarten" en de "Erbfaktoren" die eraan ten grondslag kunnen liggen.

08. Hij gaat er van uit dat dezelfde mutatieve veranderingen in diverse vogelsoorten kunnen voorkomen en daarom dezelfde naam moeten krijgen.

09. Hij gebruikt bij de beschrijving van de kleurvariëteiten andere, beschrijvende namen en bediscussieert de namen, door kwekers in verschillende landen gegeven zoals meigroen, jade, enz. Tevens heeft hij veel oog voor de kleurverschillen in verschillende veervelden. Hij maakt bij de beschrijving gebruik van de norm atlas van Ostwald Bij de naamgeving houdt hij steeds rekening met de verschillen in erfelijke aanleg van de wildvorm

10. Steiner ontwikkelde een compleet classificatie systeem, waarin zowel mutatiefactoren als kleurvariëteiten geordend kunnen worden omdat hij koos voor functie veranderingen in de productie van pigmenten en verandering van structuren. Hierdoor werd het mogelijk zowel de oorzaken (mutatiefactoren) als de gevolgen (kleurvariëteiten) in te delen in hetzelfde schema.

11. Hij maakt een nuttig onderscheid tussen verlies-mutaties (zoals totaal verlies van geel pigment) en winst- mutaties (zoals sommige structurele veranderingen van de veer).

12. Bruikbaarheid: Het classificatie systeem is mijns inziens juist nu zeer goed bruikbaar. Indien noodzakelijk is de classificatie voor nieuwe kleurvariëteiten, die in de tijd dat hij het systeem ontwierp, er nog niet waren, eenvoudig uit te breiden zonder de structuur geweld aan te doen. Categoriëen kunnen worden uitgebreid. Bestaande categorien kunnen verder worden ingedeeld in subcategoriëen.


index menu mutatie factoren

Copyright 2005 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl