Bourke’s Parakeet (Neopsephotus Bourkii)

Purpose

This website is dedicated to the Bourke's parakeet. My purpose with this web site is to present a comprehensive view about the Bourke's parakeet: Colour varieties and mutation factors, name giving, pictures, genetics in praxis, breeding the wildtype Bourke and developing colour varieties of the Bourke's parakeet.

Doel

Deze website is gewijd aan de Bourke's parkiet. Het doel van deze web site is de presentatie van een samenvattend overzicht over de Bourke's parkiet: Kleurvariëteiten en mutatie factoren, naamgeving, foto's, erfelijkheidsleer in de praktijk, kweek van de wildkleur en de ontwikkeling van kleurvariëteiten van de Bourke's parkiet.


Introduction

I'm breeding Australian parakeets for more than thirty years. The Bourke is one of my favourites. In the morning I awake early. Then I go to my aviary and all the Bourke’s are busy, eating, flying around, feeding their young. In the evening, when the sun is down already, and it is becoming dark, it is no problem to go into the aviary, because the Bourke’s do not sleep at that time. They see better than I do in the twilight. But they have a long siesta. In the middle of the day they are resting in the shadow. This characteristic behaviour is one of the remaining habits of the live in their original habitat in Australia, an adaptation to a warm, dry climate. They live in the mulga vegetation zone and are frequenting the open sandy country. The Bourke’s are extremely tame. They are quiet. Your neighbours shall not complain about noise. The most excellent quality of the Bourke’s, in the eyes of the bird-fancier, is their good breeding qualities.

Introductie

Sinds meer dan dertig jaar kweek ik Australische parkieten. De Bourke is een van mijn favorieten. 's Ochtends ben ik meestal vroeg op. Dan ga ik naar mijn voliere, maar de Bourke's vliegen al rond, of zijn druk bezig te eten of met het voeren van hun jongen. 's Avonds, als de zon al onder is en het donker wordt is het geen probleem om de volières binnen te gaan, want om die tijd slapen ze nog niet. Ze zien beter dan ik in de schemer. Maar ze houden lang siësta. Midden op de dag rusten ze in de schaduw. Dit karakteristieke gedrag is een gewoonte die is overgebleven van het leven in hun oorspronkelijke woonomgeving in Australië, aanpassing aan een warm en droog klimaat. Ze leven in gebieden met struikachtige vegetatie en zijn vaak te vinden op open zandige vlakten. Bourke's zijn buitengewoon tam. Ze zijn rustig. De buren zullen nooit klagen over geluidsoverlast. De belangrijkste eigenschappen van de Bourke's zijn, voor de vogelliefhebber, de goede broed eigenschappen.

original habitat
Habitat

This beautiful picture of Mallee bushes (Acacia) and spnifex ( a local grass) I found at the magnificent website of Sarah Kochak and Andrew Skeoch with series of pictures (Sarah's wilderniss) and "Sounds of Nature" recorded by Andrew Skeoch

Leefomgeving

Deze prachtige foto van Mallee bosjes (Acacia) en spinifex (inheemse gras soort) vond ik op de schitterende web site van Sarah Koschak en Andrew Skeoch met fotoseries en geluidsopnamen van de wildernis


Fascination of colour

In his book "The live of birds" the biologist Welty says that birds are more vivid coloured than all other living creatures. Painters and bird fanciers are acquainted with this fascination of colour. Colour became one of the most important interests for the mutation breeder

Interesse in kleur

In zijn boek "The live of birds" zegt de bioloog Welty dat vogels levendiger gekleurd zijn dan alle andere levende schepsels. Schilders en vogelliefhebbers kennen die fascinatie voor kleur. Bij de mutatie kweker is kleur zelfs een van de belangrijkste interesses geworden.


At an art exibition in Loon op Zand I saw the painting "Air Mail" of the artist Toine Marreel. The artist gives an enchaining impression of the exuberant colours of birds.

Also the title of the painting caught my eye. A bird can bridge long distances by flying. Thanks to the latest means of communication faster then air mail, even faster then sound, it became possible to share worldwide our experience and pictures of our birds and enjoy the blaze of colours.

painting of Toine Marreel Op een tentoonstelling in Loon op Zand zag ik het schilderij "Air Mail" van de beeldend kunstenaar Toine Marreel. De kunstenaar geeft in dit werk een boeiende expressie van de uitbundige kleuren van vogels.

Ook de titel trof mij. Vogels zijn in staat grote afstanden te overbruggen. Dank zij de nieuwste vormen van communicatie, sneller dan luchtpost, sneller dan het geluid, is het mogelijk wereldwijd onze ervaringen en foto's uit te wisselen en zo te genieten van de kleurenpracht van onze vogels.

Air Mail
Choose

English Version

Kies

Vernieuwde inhoudsopgave

Nederlandse Versie


Copyright: This website contains information which is protected by copyright. No part of the information may be reproduced for non-personal use (web site, cd-rom, dvd, internet, print, dia presentations, etc.) External links are allowed, when it is made clear in the text that it is a link to this web site.

Disclaimer: All reasonable efforts have been made to validate the accuracy of the information contained in this site. The owner of this site shall not held responsible for any errors or damages arising from information supplied. He shall not accept liability what so ever for the use of any part of such information.

Copyright: De informatie uit deze website is beschermd door copyright. Reproductie voor gebruik van niet-persoonlijk aard (web-site, cd-rom, dvd, internet, druk, dia presentaties, etc) in niet toegestaan. Externe links zijn toegestaan als in de tekst duidelijk wordt aangegeven dat het om een link naar deze website gaat.

Disclaimer: De juistheid van de informatie in deze site is heel nauwgezet gecontroleerd. De eigenaar van deze site kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of schade voortvloeiend uit het gebruik van gepre-senteerde informatie. Hij zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden.

Bob Fregeres

vrijdag, 12 oktober 2007